رفتن همیشه رفتن:)

ساعت 2:30 با رضوان داریم میریم تهران که برسیم به عروسی بهار...

من برم اماده بشملبخندبای بای

/ 7 نظر / 22 بازدید
هدی

خوش به حالتون... دلم لک زده واسه یه عروسی باحال...[افسوس]

حسن

رفتی ولی کجاکه به دل جاگرفته ای

یحیی

سلام کجایی نیستی [گل][گل][گل]

هدی

خو تو هم عروس شو دیگه ...[قلب] میگم هدی؟ این هدی ها کین؟منم که هدی ام کلا قاط زدم ... نمیدونستم این همه هدی داریم[قهقهه]